Dissenyem el tipus de voladura adient a les característiques de l’explotació i les necessitats del client.
Treballem tot tipus de pedra i utilitzem diversos sistemes de perforació, això ens permet realitzar des de grans voladures de producció a voladures controlades o amb riscos peculiars.
Utilitzem l’explosiu més adequat i sempre tenint especial cura en protegir el medi ambient.

  01 – VOLADURES DE PRODUCCIÓ EN CANTERA
  02 – VOLADURES EN OBRA PÚBLICA
  03 – VOLADURES CONTROLADES AMB CARACTERÍSTIQUES PECULIARS
  04 – SONDEJOS D’INVESTIGACIÓ
  05 – PERFORACIONS HORITZONTALS / VERTICALS
  06 – REBAIXOS AMB CIMENT EXPANSIU
  07 – ESTABILITZACIÓ DE TALUSSOS